Hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról,


Az országos deputatio munkálatai.

leszokni a vágyakozásról

A társadalom széttagoltsága. Az erők összpontosítása. A magyar tudós társaság.

ÉRTÉKELÉSEK

Dessewffy József védelmezői. Széchenyi lelki világa Buda és Pest a század derekán. Egykorú rézmetszet után. Gróf Vasquez Károly idézett munkájából.

I. FEJEZET. A „Hitel”. | A magyar nemzet története | Kézikönyvtár

A rendi állam képviselői, kik az imént berekesztett országgyűlésen a históriai jog megmentésében összpontositják minden erejüket, a saját rendi érdekeik által megszabott korlátok közt a közgazdasági és kulturális reformok elől hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról zárkóznának el, ha azoknak megvalósitásához volna elegendő idejük s ha az elődeik által csaknem negyven évvel azelőtt lerakott alap, melyre épitniök kellene, jó részben hasznavehetetlenné nem vált volna.

A nádor elnöklete alatt e czélból kiküldött országos deputatio mindjárt az országgyűlés szétoszlása után összeül s kisebb bizottságokra oszolva, nagyobb buzgalommal, mint szakértelemmel és erősen conservativ szellemben végzi nehéz feladatát. Ha az európai eszmemozgalom hullámai az akkori Magyarország határain meg nem törnének is; ha a küldöttség munkálataiban résztvevő táblabirák — egy-kettő kivételével — be volnának is avatva a nyugati civilisatio intézményeinek szellemébe: mélyre hatóbb reformok kezdeményezését megakadályozná az összes kiváltságos osztályokat átható ama világnézlet, melylyel akarva sem szakithatnának azok, kik mándátumukat az emlitett osztályoktól kapták.

Különösen nagy figyelmet fordit az országos küldöttség a közgazdasági reformokra. Kiindulási pontja e tekintetben a modern felfogásnak teljesen megfelelő. A közgazdaságot organismusnak tekinti, melynek egyes alkotó részei szerves összefüggésben vannak egymással, kölcsönösen egymásra vannak hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról, úgy hogy egyiknek fejlődése a másik fejlődésétől, függ. Ennélfogva főtörekvését képezi a magyar közgazdasági élet egyoldalúságát megszüntetni.

Százados előitéletekkel száll szembe, midőn a haladás érdekében az országot kizárólagos földművelő jellegétől meg akarja fosztani; de már odáig nem tud fölemelkedni, hogy lerombolja a jogi korlátokat, melyek határt szabnak a különböző foglalkozási ágak fejlődésének.

carr videó tanfolyam, hogyan lehet leszokni a dohányzásról rovásírás a dohányzásról való leszokáshoz

Hogy a futó homok megkötése fák ültetése által kötelezővé teendő akkép, hogy ha a beültetést a tulajdonos elmulasztaná, a föld annak adandó át, a ki a beültetésre ajánlkozik; hogy a földjavitási munkálatokra a közpénztár is adhat előlegeket; hogy a mesterséges takarmány-termesztésre kellő gondot kell forditani s a rétek és legelők körülkerithetők; hogy a selyem- és dohánytermesztés előmozditása végett a hatóságok kötelessége idegen szakembereket alkalmazni s népszerű szakmunkákat közrebocsátani; hogy a társadalmi és a városi élet élénkitése s a tömérdek időfecsérlés megakadályozása végett az egymástól messze fekvő tanyák egyesitendők, mindez és sok más hasonló javaslat az igazi életképesség hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról nélkülözi.

Az országos küldöttség tagjai, a mint ezek a javaslatok gyógyszerek a nikotinfüggőség ellen nincsenek tisztában a reformok egymásutánjával.

A bajt meglátják, hogy a magyar gazda kezén az istentől minden jóval megáldott föld nem jövedelmez úgy, a mint jövedelmezhetne; de az orvosszert nem találják el, mert nem ott keresik, a hol kellene.

Azon törik a fejöket, hogy lehetne lassankint áttérni az intensiv gazdálkodási rendszerre, s midőn a futó homok megkötéséről, a mesterséges takarmány-termesztésről, a földjavitási munkálatokról, a földhitelről ábrándoznak, arról megfeledkeznek, hogy mindezekhez tőke, munka és szakértelem kell, a mi Magyarországon nincsen s nem is lesz, mig a szabad birtok, a szabad munka eszméje valósággá nem válik, mig hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról birtokképesség ki nem terjesztetik.

A közgazdasági szabadság eszméje iránt pedig ott, a hol ő nekik, mint földesuraknak, közvetlen érdekeik nincsenek, nem hiányzik fogékonyságuk. Bármily kevés hajlandóságot éreznek is magukban a társadalom széttagoltságán változtatni, az ipart és kereskedést űző polgári elemmel jogokat megosztani: magának az iparnak és kereskedelemnek a test tisztítása leszokik a dohányzásról bizonyos megszoritásokkal nem ellenzik.

A czéheket csak addig kivánják fenntartani, mig Ausztriában is fennállanak, nehogy eltörlésük hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról kárt okozzanak a hazai iparosoknak; a szabad kereskedelmi politikát szintén pártolják, az igaz, hogy egyelőre csakis az osztrák örökös tartományokkal szemben. S a mellett, hogy a közgazdaság emlitett két ágára nézve a szabadelvűség követelményeinek legalább részben eleget tesznek, kedvezményekben is óhajtják azokat részesiteni, melyek bizonyára nagy befolyással lennének fejlődésükre.

I. FEJEZET. A „Hitel”.

Az a vállalkozó példáúl, ki új iparágat honosit meg, tiz évre fölmentetnék az adó fizetése alól; a magyar és osztrák tengerpart közt a kormány vám- és kereskedelmi politikai tekintetben nem tenne különbséget; a kereskedő a külföldi piaczra szállitott árú után akkor fizetné a vámot, mikor már eladta azt; az Ausztriában már megharminczadolt külföldi árú után, mikor azt Magyarországra behozzák, harminczad még egyszer nem fizettetnék stb.

Ha megvalósittatnának, sorsuk előreláthatólag nem lenne más, mint a növényé, melyet terméketlen kövek közé ültetnek. A hűbériség kősziklájában a hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról ipar és kereskedelem nem verhet gyökeret, vagy ha gyökeret verne is, nem teremne élvezhető gyümölcsöket. Ha ezt az egyszerű igazságot még azok sem képesek belátni, kik az anyagi és szellemi újjászületés föltételeinek megállapitására megbizást kapnak a törvényhozástól: hogy látnák be azok, kik életviszonyaiknál fogva sokkal szűkebb körben mozognak, semhogy az eszmék és elvek magaslatára emelkedhetnének.

A közönséges emberek nagy tömege vagy egyáltalán nem törődik a reform-munkálatokkal, vagy ha igen: akkor azokon az apró-cseprő dolgokon rágódik, melyek hozzá legközelébb állnak s melyeket korlátoltságánál fogva leginkább képes megérteni. Az egész országban gróf Széchenyi István az egyetlen ember, ki tisztán látja a czélt, mely felé törekednie kell a nemzetnek; ha élni akar, a ki meg tudja helyesen állapitani a haladás irányát s a hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról sorrendjét.

  • Hogyan ne szokjunk le a dohányzásról? · Selymes Orsolya · Könyv · Moly
  • Zeller leszokott a dohányzásról

A nemzeti állam eszméje az ő lelkében fogamzik meg először s ő az első, ki világosan fölismeri annak valódi tartalmát. Az országos deputatio által szóba hozott tárgyak egytől-egyig beleillenek az általa kontemplált új Magyarország keretébe, de nem ezek képezik szerinte annak lényegét.

Hogyan ne szokjunk le a dohányzásról? - FÜGGŐSÉGOLDÁS EGY ÉLETRE

Hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról elsőséget ad a kulturális és közgazdasági reformoknak szemben a közjogi reformokkal, mert meggyőződése, hogy a nemzet anyagi és szellemi regeneratiója szükségképen maga után fogja vonni az államszervezet átalakitását is, hogy a műveltség magasabb szinvonalára lassankint fölvergődő nemzet nem fogja otthon érezni magát az ősi alkotmány ódon falai közt s lerombolja azokat a nélkül, hogy biztatni kellene rá; de éppen a, közművelődés s a mi ennek szükségképeni következménye, a politikai újjászületés érdekében mindenekelőtt az erők egyesitésére törekszik.

Minél inkább sikerül az összes népelemeket bevonni a nagy nemzeti munkába, annál közelébb jut a megvalósuláshoz az ő eszményképe. A nemzeti állam lényege, megvalósitásának föltétele tehát a concentratio. Ennek legkevésbé áll útjába a soknyelvűség.

A főurak idegennek érzik magukat a hazában, külföldön töltik idejöket, úgy hogy mig másutt vagyonuknál, születésüknél fogva a társadalmi és az állami életben vezérszerepet játszanak, nálunk teljesen elhanyagolják magas állásukból természetszerűleg folyó kötelességeiket s a közösséget nemcsak a különböző hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról, de nemzetükkel is megtagadják.

A köznemességben a fajszeretet nem hiányzik; de conservativismusánál fogva ez az osztály is útját állja a nemzeti egység kifejlődésének. Korlátoltságában saját privilégiumait a közszabadság biztositékainak tekinti s a mily conservativ szokásaiban és erkölcseiben, épp oly makacsul ragaszkodik ama balvéleményéhez, hogy a latin nyelv képezi a rendi alkotmány legfőbb palladiumát.

A mágnás társaságát épp úgy kerüli, mint amily távol tartja magát a polgárságtól, sőt még a honoratiorral szemben is, ki hivatali és személyi szolgálatok teljesitésének kötelezettsége folytán a közönségtől függ; ugyancsak érezteti társadalmi fölényét s a köztük fennálló osztálykülönbséget. Mig egyrészről kiváltságai és gőgje által elkülönzi tehát magát az alsóbb osztályoktól, más részről a nemzeti nyelv mellőzésével teszi lehetetlenné a nemzet különböző elemeinek egybeforradását.

Az hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról eredetű polgárság nem érzi szükségét, hogy a nemzet testébe olvadjon, hogy magyarrá legyen; de még ha meg lenne is erre a hajlandósága, a nemesség eltaszitja magától, határozott ellenszenvvel viseltetik iránta.

Az élesre kihegyezett vallásfelekezeti ellentétek, valamint a municipalis szerkezet, még inkább fokozzák a nemzetnek a társadalmi széttagoltság okozta erőtlenségét. Minél inkább meg van arról győződve, hogy a társadalom a maga szétdaraboltságában számba vehető erő kifejtésére nem képes, annál nagyobb buzgalommal hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról a mi fő, tökéletesen kidolgozott terv alapján lát hozzá az.

Kiemelt értékelések

Látszólag kisszerű eszközökkel a. Az országgyűlés alatt Pozsonyban lófuttatásokat rendez, majd később néhány rokonérzelmű mágnással, báró Wesselényi Miklóssal, gróf Károlyi Györgygyel, gróf Esterházy Mihálylyal szövetkezve megalakitja a pályafuttatási társulatot. Hogy a lófuttatások már ebben az időben Európaszerte divatban vannak; hogy Hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról óta a kormány a Párisban s más nagyobb városokban rendezett lóversenyeken tekintélyes díjakat oszt ki s Bajorországban, Mecklenburgban, sőt Oroszországban is támogatja a kormány a lótenyésztők által rendezett futtatásokat, — ezek a külföldi példák minden esetre buzditólag hatnak rá.

A mint számtalanszor elmondja, hogy a nemzetiség csak úgy érezheti magát jól, ha az marad, mivé Isten alkotá: a török török, az angol angol, a magyar magyar; a mint föltétlenűl szükségesnek tartja, hogy a nemzeti genius minden intézményünkben érvényesüljön: úgy más részről nem győzi eléggé ismételni, hogy nem szabad a külföldnek hátat forditanunk, ha csak a fejlődés menetét fel nem akarjuk tartóztatni.

Az idegenek cultusát senki sem ápolja nálánál buzgóbban; de nem azért, hogy a nemzeti műveltséget kivetkőztesse eredeti jellegéből, hanem hogy megtermékenyitse azt.

A nyugat-európai nemzetektől, különösen az angoloktól tanúlni akar; csak az idegenek meggondolatlan majmolását nem tartja helyesnek.

Hasonló könyvek címkék alapján

A lóversenyek rendezésével azért tesz kisérletet, mert a mellett, hogy alkalma volt közvetlen tapasztalatok alapján meggyőződnie felőle, hogy a futtatások Angliában, Francziaországban mily jótékony hatást gyakorolnak a lótenyésztés fejlődésére, a viszonyok Magyarországon is határozottan kedvezők a lótenyésztésre nézve. Ha kisérlete sikerűl: a közgazdaságnak kettős haszna lesz belőle.

miért hagyták abba a rohanást

Egy részről az állattenyésztés egy fontos ága föllendűl, más részről korlátoztatni fog az absentismus. A közgazdasági szempontokra azonban ezúttal nem nagy súlyt fektet. Előtte egy magasabb, politikai czél lebeg.

Vákuum A szoba, amelyben most ülök, teljesen az enyém.

Orrin Smith rézmetszete. Hering G.

ESŐ Irodalmi Lap - Szerelmeskönyv

S csakugyan ban meg is kezdi működését a lótenyésztő egyesület, mely ban állattenyésztő társasággá változik át s mely magvát képezi az ben megalakult magyar gazdasági egyesületnek. Széchenyi István, Lovakrúl.

Pest, Az állattenyésztő társaság, alapszabályaiban kitűzött czélját folytonosan szem előtt tartva, már a harminczas évek elején hogyan ne szakíthatnánk le a dohányzásról jelzi évi jelentésében az állattenyésztés és nemesités tekintetében a haladást. Az erők összpontositásának közgazdasági előnyeit, még mielőtt kézzelfogható alakban jelentkeznének, a gondolkozó emberek nagy része belátja; csak azt nem tudják megérteni — hiába hirdeti ékesszólásának egész erejével Széchenyi, — hogy mi összefüggésben van az állattenyésztő társaság a magyar nemzetiség ügyével.

A kik a társaság sikereiben activ részt vesznek, még azoknak sem fér a fejökbe, hogy ők ugyanakkor, a midőn például a spanyol juh meghonositásán fáradoznak, véghetetlen hasznos politikai szolgálatot is végeznek; nem veszik észre, hogy midőn a társaságban rang- és osztálykülönbség nélkül évenkint egyszer vagy többször összejönnek s eszméiket kicserélik, vagy midőn a lófuttatásokon megjelennek lassankint — a mint t.

Mig az állattenyésztő társaság azonban czéljánál fogva a különböző elemeknek egymással való közvetlen érintkezését csak időszakonkint teszi szükségessé, Széchenyi másik alapitása, a kaszinó, állandó találkozási helyül szolgál számukra s ennélfogva ennek hatása kétségkivül intensivebb, mint amazé.

A nemzeti casinó régi helyisége. Kolb rézmetszete, Rohbock Lajos rajza után. Hunfalvy János idézett munkájából. A főváros példáját csakhamar követi a többi nagyobb vidéki város is.

Eger, Boldogasszony-hava én Tordán tartatott beszédek. Kolozsvár, Farkas Sándor által elmondott beszédek.

Nagy-Enyed, Szatmár, Bocsor István jubileumi beszéde. Széchenyi István, Hitel. Annak tartjuk azt mindannyian, mert ez az esemény dönti el a régi Magyarország sorsát s szabja meg az új államalapitás irányát. A magyar állam hatalmas ívezetű, de a századok folyamán szűkké és kényelmetlenné vált épülete sem állhat ellent a modern eszmék erejének.